از سوی ستاد زیست فناوری؛

ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری حمایت می شوند، ارزیابی بر مبنای ضریب تاثیر

ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری حمایت می شوند، ارزیابی بر مبنای ضریب تاثیر شاه بلاگ: مقالات زیست فناوری از جانب ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی حمایت می شوند تا به مرحله اجرایی برسند.به گزارش شاه بلاگ به نقل از مهر، ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
هدف از این اقدام ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از جانب ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری است. اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ كه در ﺿﻮاﺑﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮند.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻتی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه ISIكه در یك، چهارم صدر مقالات بیوتكنولوژی قرار دارند مشمول حمایت های ستاد می شوند. ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺳﺘﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ Q۱و ISI است.
ضریب تاثیر بالاتر از ۱۰، ۴۰ میلیون ریال، ضریب تاثیر ۴-۱۰، ۳۰ میلیون ریال و ضریب تاثیرپایین تر از ۴، ۲۰ میلیون ریال از جانب ستاد موردد حمایت قرار می گیرند.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

1397/05/30
14:40:30
5.0 / 5
4391
تگهای خبر: توسعه , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
شاهبلاگ

شاه بلاگ

وبلاگ عمومی

shahblog.ir - حقوق سایت شاه بلاگ محفوظ است